Звіт аудитора за 2017 рік

analitik

Звіт незалежного аудитора

Товариства з обмеженою відповідальністю

 «Аудиторська фірма «Аналітик-Центр»

щодо фінансової звітності

Публічного  акціонерного товариства 

«Науково-виробниче підприємство «Радій»

 на 31 грудня 2017 року.

Кропивницький

 

2018 р.

 

Звіт незалежного аудитора

Товариства з обмеженою відповідальністю

 «Аудиторська фірма «Аналітик-Центр»

щодо фінансової звітності

Публічного  акціонерного товариства

 «Науково-виробниче підприємство «Радій»

 на 31 грудня 2017 року.

 

Акціонерам Публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Радій».

  

Думка.

Ми провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Радій», що складається з балансу  (звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2017 року, звіту  про фінансові результати (звіту про сукупний дохід),  звіту про власний капітал та звіту  про рух грошових коштів  за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток, що містять стислий виклад значущих облікових політик.

На нашу думку фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Радій» на 31 грудня 2017 року, та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Основа для думки.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Радій» згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Інша інформація, що включена до Річної інформації емітента за 2017 рік.

Інша інформація складається з інформації, яка міститься в Річній інформації емітента за 2017 рік, але не містить фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї. Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Надання нам Річної інформації емітента за 2017 рік очікується після дати цього звіту незалежного аудитора. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не будемо робити висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, що зазначена вище, після її надання та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями,  за фінансову звітність.

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності  відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Радій» продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, коли управлінський персонал або планує ліквідувати підприємство чи припинити діяльність, або немає інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Радій».

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності.

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки. Вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Окрім того, ми:

  • ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
  • отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
  • оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
  • доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Радій» продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Публічне акціонерне товариство «Науково-виробниче підприємство «Радій» припинити свою діяльність на безперервній основі;
  • оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттям інформації, а також те , чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так щоб досягти достовірного відображення.

  

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги, щодо незалежності та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів.

            

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є –

Гриценко  Олена Іванівна                                                                       Гриценко О.І.

(сертифікат серії А №004236)

 

Директор

 ТОВ «АФ «Аналітик-Центр»                                                                   Митецька О.В.

(сертифікат серії А №004241)

     

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4651, затверджене рішенням АПУ від 26.11.2015 р. № 317/4.

Дата:   16 квітня  2018  року.

Адреса аудиторської фірми: 25006, м. Кропивницький,  вул. Ушакова, 1А, к. 511.

Свяжитесь с нами

Служба проектной поддержки
T: +38 (0522) 37-33-28
F: +38 (0522) 37-33-28
Приемная (для связи по общим вопросам)
T: +38 (0522) 37-30-20
E: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ПАО «НПП «Радий»

Является новатором в области разработки и установки информационно-управляющих систем на базе FPGA для АЭС и исследовательских реакторов.

Купить светильник

Рассылка новостей

Хотите получать новости о деятельности ПАО «НПП «Радий», загрузите нашу рассылку здесь или зарегистрируйтесь, чтобы Вас добавили в наш список рассылки.

Подписка на рассылку новостей