Підсумки голосування на загальних зборах

До відома акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Радій»

ПАТ «НВП «Радій» повідомляє про підсумки голосування по питанням порядку денного на річних загальних зборах акціонерів, які відбулися 20 квітня 2018 року.  

Голосування по першому питанню порядку денного: «Обрання членів лічильної комісії»

«За» - 4356406 голосів, що становить 99,98% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0%  голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів;

«УТРИМАЛИСЬ» - 1040 голосів, що становить 0,02%  голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Прийняте рішення: «Обрати лічильну комісію в складі осіб:

- Голова комісії – Юрченко М.Г.
- Члени комісії: Бондаренко О.В., Ковтун К.Ю., Ларшина А.С., Найдиш Т.Ю., Рискова С.М.»

Голосування з другого питання порядку денного: «Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів»

«За» - 4356406 голосів, що становить 99,98% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0%  голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів;

«УТРИМАЛИСЬ» - 1040 голосів, що становить 0,02%  голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Прийняте рішення: «Затвердити порядок розгляду питань порядку денного та регламент загальних зборів акціонерів Товариства.»

Голосування з третього питання порядку денного: «Звіт дирекції про діяльність Товариства за 2017 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»

«За» - 4356406 голосів, що становить 99,98% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0%  голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів;

«УТРИМАЛИСЬ» - 1040 голосів, що становить 0,02%  голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Прийняте рішення: «Звіт дирекції Товариства про господарську діяльність за 2017 рік затвердити. Основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік затвердити.»

Голосування з четвертого питання порядку денного: «Звіт наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»

«За» - 4356406 голосів, що становить 99,98% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0%  голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів;

«УТРИМАЛИСЬ» - 1040 голосів, що становить 0,02%  голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Прийняте рішення: «Затвердити звіт наглядової ради про роботу за 2017 рік.»

Голосування з п’ятого питання порядку денного: «Звіт та висновки ревізійної комісії за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків.»

«За» - 4356406 голосів, що становить 99,98% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів;

«ПРОТИ» - 1040 голосів, що становить 0,02%  голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0%  голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Прийняте рішення: «Затвердити звіт ревізійної комісії  про роботу за 2017 рік. Затвердити висновки ревізійної комісії  по річному звіту та балансу  Товариства за 2017 рік.»

Голосування з шостого питання порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік»

«За» - 4356406 голосів, що становить 99,98% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0%  голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів;

«УТРИМАЛИСЬ» - 1040 голосів, що становить 0,02%  голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Прийняте рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік. Затвердити показники фінансової звітності Товариства за 2017 рік.»

Голосування з сьомого питання порядку денного: «Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи у 2017 році»

«За» - 4355526 голосів, що становить 99,96% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів;

«ПРОТИ» - 1040 голосів, що становить 0,02%  голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів;

«УТРИМАЛИСЬ» - 880 голосів, що становить 0,02%  голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Прийняте рішення: «Прибуток від господарської діяльності Товариства за 2017 рік в сумі 4056 тис.грн. направити на покриття збитків минулих років та розвиток виробництва. Дивіденди за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати.»

Голосування з восьмого питання порядку денного: «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.»

«За» - 4356406 голосів, що становить 99,98% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів;

«ПРОТИ» - 1040 голосів, що становить 0,02%  голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0%  голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Прийняте рішення: «Затвердити рішення про  попереднє  надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчиняться Публічним акціонерним товариством «Науково-виробниче підприємство «Радій» протягом  не більше як одного року (з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів від 20.04.2018 року), а саме: договори купівлі-продажу, поставки, найму (оренди), суборенди, підряду, субпідряду, застави, про надання послуг, доручення, гарантії, комісії, позики, позички, зберігання, страхування, банківського вкладу, банківського рахунку, ренти, розпорядження майновими правами  інтелектуальної власності, спільної діяльності, виконання науково-дослідних та конструкторських робіт, ліцензійні договори. Гранична вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати  сто п’ятдесят  мільйонів євро за курсом міжбанківських торгів на дату, яка передує дню укладання правочину.

Уповноважити наглядову раду протягом одного року з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів від 20.04.2018 року, приймати усі рішення щодо укладення вище зазначених значних правочинів.»

Голосування з дев’ятого питання порядку денного: «Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства»

«За» - 4357446 голосів, що становить 100% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0%  голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0%  голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Прийняте рішення: «Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства, обраних загальними зборами акціонерів (протокол №30 від 21.04.2017р.) в повному складі.

Рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства вступає в силу з моменту обрання нового складу наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.»

Голосування з десятого питання порядку денного: «Обрання членів наглядової ради Товариства»

Бахмач Євгеній Степанович - 4362746 голосів для кумулятивного голосування,

Бахмач Наталя Володимирівна - 4355466 голосів для кумулятивного голосування,

Смірнова Тетяна Феофанівна - 4355466 голосів для кумулятивного голосування,

Кайдаш Юрій Анатолійович - 4355466 голосів для кумулятивного голосування,

Радіонова Тетяна Анатоліївна - 4355466 голосів для кумулятивного голосування,

Скрипніченко Анатолій Іванович - 4358966 голосів для кумулятивного голосування,

Гуртовий Михайло Олександрович - 4358546 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення: Обрати на строк до наступних річних зборів акціонерів товариства до складу наглядової ради ПАТ «НВП «Радій» наступних осіб:

- Бахмач Євгеній Степанович (акціонер),
- Бахмач Наталя Володимирівна (акціонер),
- Смірнова Тетяна Феофанівна (представник акціонера – фізичної особи Кожина Олександра Анатолійовича),
- Кайдаш Юрій Анатолійович (представник акціонера – юридичної особи ПАТ «Кіровоградграніт»),
- Радіонова Тетяна Анатоліївна (представник акціонера – фізичної особи Бегун Аліни Петрівни),
- Скрипніченко Анатолій Іванович (представник акціонера – юридичної особи ПАТ «Кіровоградграніт»),
- Гуртовий Михайло Олександрович (представник акціонера – юридичної особи Ensol SA).

Голосування з одинадцятого питання порядку денного: «Затвердження умов трудових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними»

«За» - 4356406 голосів, що становить 99,98% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0%  голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів;

«УТРИМАЛИСЬ» - 1040 голосів, що становить 0,02%  голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Прийняте рішення: «Затвердити умови трудових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановити розмір винагороди членам наглядової ради. Укласти з  членами наглядової  ради Товариства трудові договори у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Уповноважити генерального директора Товариства на підписання трудових договорів з членами наглядової ради.»

Голосування з дванадцятого питання порядку денного: «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення статуту в новій редакції»

«За» - 4356406 голосів, що становить 99,98% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0%  голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів;

«УТРИМАЛИСЬ» - 1040 голосів, що становить 0,02%  голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Прийняте рішення: «Затвердити та внести зміни  до Статуту  Товариства  шляхом   викладення  Статуту в новій редакції. Уповноважити голову загальних та секретаря загальних зборів  на  підписання змін до Статуту. Доручити  генеральному директору Сіорі О.А. здійснити дії по державній реєстрації змін до Статуту.»

Голосування з тринадцятого питання порядку денного: «Внесення Внесення змін до положень Товариства про загальні збори, наглядову раду, дирекцію та ревізійну комісію шляхом викладення цих положень в новій редакції.»

«За» - 4356406 голосів, що становить 99,98% голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0%  голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів;

«УТРИМАЛИСЬ» - 1040 голосів, що становить 0,02%  голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Прийняте рішення: «Затвердити та внести зміни до внутрішніх положень Товариства про загальні збори, наглядову раду, дирекцію та ревізійну комісію шляхом викладення цих положень в новій редакції.»

Свяжитесь с нами

Служба проектной поддержки
T: +38 (0522) 37-33-28
F: +38 (0522) 37-33-28
Приемная (для связи по общим вопросам)
T: +38 (0522) 37-30-20
E: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ПАО «НПП «Радий»

Является новатором в области разработки и установки информационно-управляющих систем на базе FPGA для АЭС и исследовательских реакторов.

Купить светильник

Рассылка новостей

Хотите получать новости о деятельности ПАО «НПП «Радий», загрузите нашу рассылку здесь или зарегистрируйтесь, чтобы Вас добавили в наш список рассылки.

Подписка на рассылку новостей