Підсумки голосування на загальних зборах

До відома акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Радій»

ПАТ «НВП «Радій» повідомляє про підсумки голосування по питанням порядку денного на річних загальних зборах акціонерів, які відбулися 21 квітня 2017 року.

Голосування по першому питанню порядку денного: «Обрання членів лічильної комісії»

«ЗА» - 99,98 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» - 0,02 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Прийняте рішення: «Обрати лічильну комісію в складі осіб:

 • – Голова комісії – Юрченко М.Г.
 • – Члени комісії: Бондаренко О.В., Ковтун К.Ю., Ларшина А.С., Найдиш Т.Ю., Рискова С.М.»

Голосування з другого питання порядку денного: «Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів»

«ЗА» - 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Прийняте рішення: «Затвердити порядок розгляду питань порядку денного та регламент загальних зборів акціонерів Товариства.»

Голосування з третього питання порядку денного: «Звіт дирекції про діяльність Товариства за 2016 рік та основні напрямки роботи на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»

«ЗА» - 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Прийняте рішення: «Звіт дирекції Товариства про господарську діяльність за 2016 рік затвердити. Основні напрямки роботи Товариства на 2017 рік затвердити.»

Голосування з четвертого питання порядку денного: «Звіт наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»

«ЗА» - 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Прийняте рішення: «Затвердити звіт наглядової ради про роботу за 2016 рік.»

Голосування з п’ятого питання порядку денного: «Звіт та висновки ревізійної комісії за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків»

«ЗА» - 99,98 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» - 0,02 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Прийняте рішення: «Затвердити звіт ревізійної комісії про роботу за 2016 рік. Затвердити висновки ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2016 рік.»

Голосування з шостого питання порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік»

«ЗА» - 99,98 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» - 0,02 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Прийняте рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік. Затвердити показники фінансової звітності Товариства за 2016 рік»

Голосування з сьомого питання порядку денного: «Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи у 2016 році»

«ЗА» - 99,98 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» - 0,02 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Прийняте рішення: «Збиток від господарської діяльності Товариства за 2016 рік в сумі 14175 тис.грн. покрити за рахунок прибутків минулих років. Дивіденди за 2016 рік не нараховувати та не виплачувати.»

Голосування з восьмого питання порядку денного: «Попереднє ухвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення»

«ЗА» - 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Прийняте рішення: «Затвердити рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняться Публічним акціонерним товариством «Науково-виробниче підприємство «Радій» протягом не більше як одного року (з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів від 21.04.2017 року), а саме: договори купівлі-продажу, поставки, найму (оренди), суборенди, підряду, субпідряду, застави, про надання послуг, доручення, гарантії, комісії, позики, позички, зберігання, страхування, банківського вкладу, банківського рахунку, ренти, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, спільної діяльності, виконання науково-дослідних та конструкторських робіт, ліцензійні договори. Гранична вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати сто п’ятдесят мільйонів євро за курсом міжбанківських торгів на дату, яка передує дню укладання правочину.

Уповноважити наглядову раду протягом одного року з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів від 21.04.2017 року, приймати усі рішення щодо укладення вище зазначених значних правочинів.»

Голосування з дев’ятого питання порядку денного: «Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства»

«ЗА» - 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Прийняте рішення: «Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства, обраних загальними зборами акціонерів (протокол №26 від 25.04.2014р.) в повному складі.

Рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства вступає в силу з моменту обрання нового складу наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.»

Голосування з десятого питання порядку денного: «Обрання членів наглядової ради Товариства»

Бахмач Євгеній Степанович - 4352255 голосів для кумулятивного голосування,

Бахмач Наталя Володимирівна - 4352255 голосів для кумулятивного голосування,

Заніздра Володимир Васильович - 4359955 голосів для кумулятивного голосування,

Мошнягул Всеволод Васильович - 4352255 голосів для кумулятивного голосування,

Радіонова Тетяна Анатоліївна - 4352255 голосів для кумулятивного голосування,

Скрипніченко Анатолій Іванович - 4352255 голосів для кумулятивного голосування,

Гуртовий Михайло Олександрович - 4352255 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення: Обрати до складу наглядової ради ПАТ «НВП «Радій» наступних осіб:

 • – Бахмач Євгеній Степанович (акціонер),
 • – Бахмач Наталя Володимирівна (акціонер),
 • – Заніздра Володимир Васильович (акціонер),
 • – Мошнягул Всеволод Васильович (акціонер),
 • – Радіонова Тетяна Анатоліївна (представник акціонера – юридичної особи Ensol SA),
 • – Скрипніченко Анатолій Іванович (представник акціонера – юридичної особи ПАТ «Кіровоградграніт»),
 • – Гуртовий Михайло Олександрович (представник акціонера – фізичної особи Бегун Аліни Петрівни).

Голосування з одинадцятого питання порядку денного: «Затвердження умов трудових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними»

«ЗА» - 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Прийняте рішення: «Укласти з членами наглядової ради Товариства трудові договори у відповідності до вимог чинного законодавства про працю. Уповноважити генерального директора Товариства на підписання трудових договорів з членами наглядової ради.»

Голосування з дванадцятого питання порядку денного: «Припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства»

«ЗА» - 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Прийняте рішення: «Припинити повноваження членів ревізійної комісії Товариства, обраних загальними зборами акціонерів (протокол №23 від 15.04.2011р.) в повному складі.»

Голосування з тринадцятого питання порядку денного: «Обрання членів ревізійної комісії Товариства»

Кравченко Тетяна Геннадіївна - 4352315 голосів для кумулятивного голосування,

Луцкевич Світлана Іванівна - 4352315 голосів для кумулятивного голосування,

Торохтій Людмила Олександрівна - 4352315 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення: «Обрати до складу ревізійної комісії ПАТ «НВП «Радій» строком на п’ять років наступних осіб:

 • – Кравченко Тетяна Геннадіївна;
 • – Луцкевич Світлана Іванівна;
 • – Торохтій Людмила Олександрівна.»

Голосування з чотирнадцятого питання порядку денного: «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення статуту в новій редакції»

«ЗА» - 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Прийняте рішення: «Затвердити та внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Уповноважити голову загальних та секретаря загальних зборів на підписання змін до Статуту. Доручити генеральному директору Сіорі О.А. здійснити дії по державній реєстрації змін до Статуту.»

Голосування з п’ятнадцятого питання порядку денного: «Внесення змін до внутрішніх положень Товариства»

«ЗА» - 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Прийняте рішення: «Затвердити та внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення цих положень в новій редакції.»

Свяжитесь с нами

Служба проектной поддержки
T: +38 (0522) 37-33-28
F: +38 (0522) 37-33-28
Приемная (для связи по общим вопросам)
T: +38 (0522) 37-30-20
E: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ПАО «НПП «Радий»

Является новатором в области разработки и установки информационно-управляющих систем на базе FPGA для АЭС и исследовательских реакторов.

Купить светильник

Рассылка новостей

Хотите получать новости о деятельности ПАО «НПП «Радий», загрузите нашу рассылку здесь или зарегистрируйтесь, чтобы Вас добавили в наш список рассылки.

Подписка на рассылку новостей